Thông tin về các artist trong clip:
1.Anh Lê Long:
https://www.facebook.com/redcloudintr…
https://www.artstation.com/lelong

2. Anh Vượng:
https://www.facebook.com/vuogle.art
https://www.artstation.com/vuogle

3. Đạo Trọng Lê:
https://www.facebook.com/ledao.art
https://www.artstation.com/daole

4.Việt Khoa:
https://www.instagram.com/khoa.viet.art
https://www.artstation.com/vietkhoa

5 và 6: 2 cô bạn của nhóm Tamo Taro https://www.facebook.com/tamotaro1996/

Duẩn Tinh hoa

Duẩn Tinh hoa

Digital là một nền tảng thông tin số hướng tới mọi mặt của cuộc sống số.
Previous post MV PANDORA Làm trong 7 ngày bởi Artificial Intelligence
Next post Virtual Influencer Xu hướng của tương lai