Sáu Digital artist của Việt Nam mà bạn nên follow

Thông tin về các artist trong clip: 1.Anh Lê Long: https://www.facebook.com/redcloudintr... https://www.artstation.com/lelong 2. Anh Vượng: https://www.facebook.com/vuogle.art https://www.artstation.com/vuogle 3. Đạo Trọng Lê: https://www.facebook.com/ledao.art https://www.artstation.com/daole 4.Việt Khoa: https://www.instagram.com/khoa.viet.art https://www.artstation.com/vietkhoa 5 và 6:...