Video
Soft skill chia sẻ về xây dựng Văn hoá Doanh nghiệp

Soft skill chia sẻ về xây dựng Văn hoá Doanh nghiệp

Soft skill chia sẻ về xây dựng Văn hoá Doanh nghiệp - Chuyên gia: Trầnh Đình Tuấn - HTV9..

Soft skill hướng dẫn kỹ năng xây dựng hình ảnh cá nhân

Soft skill hướng dẫn kỹ năng xây dựng hình ảnh cá nhân

Soft skill hướng dẫn kỹ năng xây dựng hình ảnh cá nhân:..

Soft skill hướng dẫn nói lời Cảm Ơn

Soft skill hướng dẫn nói lời Cảm Ơn

Soft skill hướng dẫn nói lời Cảm Ơn chia sẻ bởi Chuyên Gia Trần Đình Tuấn trên HTV:..

Soft skill rèn luyện tính kỷ luật

Soft skill rèn luyện tính kỷ luật

Soft skill rèn luyện tính kỷ luật chia sẻ bởi Chuyên gia Trần Đình Tuấn ..